Listová hnojiva HYCOL

Hycol-B150

Základní vlastnosti

Z
Řeší problematiku deficitu boru
Z
Organominerální hnojivo

Rozsah a způsob použití: HYCOL-B150 je kapalný přípravek pro rychlé odstranění deficitu boru (B) u kulturních rostlin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje dusík. Složkou hnojiva je hydrolyzovaný kolagen (vedlejší živočišný produkt kategorie 3 ve smyslu nařízení ES 1069/2009).
Přípravek se aplikuje formou hnojení na list na dobře vyvinuté rostliny. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 2 l/ha formou 1% roztoku ve vodě (1 l hnojiva do 100 l vody). Při používání hnojiva je nutné respektovat zásady správné zemědělské praxe, a to zejména ve zranitelných oblastech dle Nitrátové směrnice (Nař. vlády č. 262/2012 Sb., v platném znění). Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Doporučuje se vždy provést zkoušku mísitelnosti. Hnojivo neaplikujte na jedlé části rostlin.

Další zásady při používání: 1. Použití na orné půdě, ke které nemají přístup hospodářská zvířata, je při zapravení do půdy bez dalších omezení. 2. Použití na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata (pastviny, louky se sklizní produkce ke krmení hospodářských zvířat, porosty na orné půdě určené ke krmení hospodářských zvířat a podobně) podléhá oznámení ÚKZÚZ. 3. Po uplynutí nejméně 21 dní od posledního data použití lze využít půdu k pastvě nebo použít rostlinný porost ke krmení hospodářských zvířat pouze se souhlasem ÚKZÚZ. 4. ÚKZÚZ může období zákazu pastvy nebo použití produkce ke krmení stanovené v bodě 3 (21 dní) prodloužit z důvodu zdraví lidí a zvířat.
5. V případě, že bylo hnojivo použito na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata nebo se sklizní produkce ke krmení, je nutné do evidence použitých hnojiv zaznamenat údaj o množství použitého hnojiva, datu a místě použití, a navíc je požadováno zaznamenání data od kdy byla ÚKZÚZ povolena pastva hospodářských zvířat nebo sklizeň produkce ke krmení.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 – 30 °C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů.

Č. rozhodnutí o registraci: 4976

Obsahuje kolagenní aminokyseliny.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Bor jako B v % 11 %
Sušina v % min. 50 %
Spalitelné látky v % min. 15 %
Celkový dusík jako N v % 4 %
Hustota v g/cm3 od 1,35 do 1,45
Hodnota pH od 7,0 do 9,0
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953