Listová hnojiva HYCOL

Hycol-Cu

Základní vlastnosti

Z
Pomocný rostlinný přípravek

Rozsah a způsob použití: HYCOL-Cu je kapalný přípravek pro rychlé odstranění deficitu mědi (Cu) u kulturních rostlin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, hořčík a síru. V případě nedostatku pro rostlinu přijatelné mědi je omezena tvorba generativních orgánů, stagnace výnosů zrna obilnin. Měď ovlivňuje stabilitu chlorofylu, při nedostatku mědi je omezena fotosyntéza. Aplikuje se formou hnojení na list na dobře vyvinuté rostliny a to především na obilniny, případně cukrovku a porosty řepky. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 1l/ha formou 1% roztoku ve vodě (1 l hnojiva do 100 l vody).

Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 – 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal: čisté odpadní obaly předejte do sběru k recyklaci nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Obsahuje síran měďnatý.

Č. rozhodnutí o registraci: 4187

 
Chemické fyzikální vlastnosti produktu: Hodnota v g/l Hodnota v % hm.
Dusík jako N v % hm. 10 g/l 0,8 %
Sušina v % hm. 180 g/l 14 %
Hořčík jako MgO v % hm. 5 g/l 0,4 %
Měď jako Cu 40 g/l 3,2 %
Síra jako S 15 g/l 1,2 %
Hodnota pH od 3,5 do 5,5 od 3,5 do 5,5
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953