Listová hnojiva HYCOL

Hycol-N

Základní vlastnosti

Z
Přírodní oligopeptidy a aminokyseliny
Z
Rychle přijatelný amidický dusík

Rozsah a způsob použití: HYCOL-N je kapalný přípravek pro rychlé dodání dusíku (N) a hořčíku (Mg) rostlinám. Koncentrovaný roztok obsahuje dusík ve třech formách – především amidické, dále pak amoniakální a nitrátové. Amidická forma dusíku pochází mimo jiné z hydrolyzovaného kolagenu (vedlejší živočišný produkt kategorie 3 ve smyslu nařízení ES 1069/2009). Vzniklé deriváty jsou přírodní oligopeptidy a aminokyseliny. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Doporučené dávkování: Přípravek se aplikuje formou hnojení na list na dobře vyvinuté rostliny. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 3-5 l/ha formou 1-3 % roztoku ve vodě (1-3 l hnojiva do 100 l vody).

Při používání hnojiva je nutné respektovat zásady správné zemědělské praxe, a to zejména ve zranitelných oblastech dle Nitrátové směrnice (Nař. vlády č. 262/2012 Sb., v platném znění). Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Hnojivo neaplikujte na jedlé části rostlin. Další zásady při používání: 1. Použití na orné půdě, ke které nemají přístup hospodářská zvířata, je při zapravení do půdy bez dalších omezení. 2. Použití na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata (pastviny, louky se sklizní produkce ke krmení hospodářských zvířat, porosty na orné půdě určené ke krmení hospodářských zvířat a podobně) podléhá oznámení ÚKZÚZ. 3. Po uplynutí nejméně 21 dní od posledního data použití lze využít půdu k pastvě nebo použít rostlinný porost ke krmení hospodářských zvířat pouze se souhlasem ÚKZÚZ. 4. ÚKZÚZ může období zákazu pastvy nebo použití produkce ke krmení stanovené v bodě 3 (21 dní) prodloužit z důvodu zdraví lidí a zvířat. 5. V případě, že bylo hnojivo použito na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata nebo se sklizní produkce ke krmení, je nutné do evidence použitých hnojiv zaznamenat údaj o množství použitého hnojiva, datu a místě použití, a navíc je požadováno zaznamenání data od kdy byla ÚKZÚZ povolena pastva hospodářských zvířat nebo sklizeň produkce ke krmení. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 – 30 °C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů.

Č. rozhodnutí o registraci: 4977

Obsahuje kolagenní aminokyseliny.
Chemické fyzikální vlastnosti produktu:
Celkový dusík jako N v % 20 %
Sušina v % min. 35 %
Spalitelné látky v % min. 30 %
Celkový hořčík jako MgO v % 1 %
Hustota v g/cm3 od 1,20 do 1,30
Hodnota pH od 6,0 do 8,0
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 2, olovo 100, rtuť 1, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953