Listová hnojiva HYCOL

Hycol-Zn

Základní vlastnosti

Z
Pomocný rostlinný přípravek

Rozsah a způsob použití: HYCOL-Zn je kapalný přípravek pro rychlé odstranění deficitu zinku (Zn) u kulturních rostlin. Koncentrovaný roztok dále obsahuje vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, hořčík a síru. Zinek v rostlině je součástí enzymů, aktivuje řadu enzymových reakcí. Hraje významnou roli při syntéze nukleových kyselin. Rovněž ovlivňuje syntézu bílkovin. Jednorázová dávka koncentrátu aplikací na list je 1- 2 l/ha formou 0,5 – 1% roztoku ve vodě (max. 1 l hnojiva do 100 l vody). Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou.

Případnou možnost tank mixu s pesticidy je nutno předem konzultovat s výrobcem daného pesticidu. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 – 30°C. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal: prázdný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Obsahuje síran zinečnatý.

Č. rozhodnutí o registraci: 4189

 
Chemické fyzikální vlastnosti produktu: Hodnota v g/l Hodnota v % hm.
Dusík jako N v % hm. 10 g/l 0,8 %
Sušina v % hm. 300 g/l 24,6 %
Hořčík jako MgO v % hm. 5 g/l 0,4 %
Zinek jako Zn 80 g/l 6,5 %
Síra jako S 20 g/l 1,6 %
Hodnota pH od 5,0 do 7,0
Velikost balení v L 20, 600, 800 a 1000 L

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.

G M CHEMIE spol. s r.o.

ADRESA sídla:

Komárov 140

763 61 Napajedla

ADRESA provozovny:

tř. Tomáše Bati, areál DEZA Organik, budova 104, 765 02 Otrokovice

průmyslový areál TOMA, budova 44c, 765 02 Otrokovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

IČ: 25546953

DIČ: CZ25546953